History TP-Theatre

Året är 1993 och E. Petersson producent etablerar den idéburna organisationen TP-Teatern. Riktlinjerna var självklara och är än idag:

Att värna om vår framtid- det vill säja våra barns uppväxt, levnadsvillkor, främjandet av deras hälsa och framför allt deras obestridliga rätt till

trygghet i alla avseenden.

Produktioner- 1993-2020.

2019-2020

Interaktiv Form Teater och Interaktiv Manusförfattning-

Hur är man en bra kompis?


2017-2019

Interaktiv Form Teater och Interaktiv Manusförfattning-

Hur är man en bra kompis?


1996-2019

Interaktiva Form Teater föreställningar.


1996-2019

Interaktiv Design Teater och Interaktiv Manusförfattning.


2018

Demokratilådan- Om att använda sin rösträtt.


2017

Etablerar en online utbildning för socialarbetare, psykologer, lärare, vårdpersonal m.fl inom våra Kuturpedagogiska teaterverktyg.


2016

Utbildning av- "KPT" Kulturpedagogisk teaterutbildning.


2016

Att vara brukare med diagnosen Alzheimer.


2015

Att vårda en nära anhörig med diagnosen Alzheimer.


2015

Vägen dit- Om vårdbehövande & deras trygghet.


2015

Men förstår du inte att jag inte vill?- Kvinnors rätt till trygghet i

familj och hem.


2014

Skapar utbildningen- "KPT" KulturPedagogisk Teaterutbildning.


2014

Människorna Bestämmer- Om att använda sin rösträtt.


2013

Decision making process- Om avhopp från skolan.


2013

Krimoro- Om kommunikationen mellan polis, sociala myndigheter och rättsväsendet.


2012

Alice- Om mobbning och alla elevers rätt till trygghet.


2012

Kommunicera mera- Rätten till ökad trygghet för våra medmänniskor med funktionsnedsättningar.


2012

Maskulinitet- Om ungdomars rätt till trygghet.


2011

Barn i fokus- Om barns rätt till trygghet.


2011

Cornelia- Om hedersrelaterad problematik.


2011

Kvinnor i missbruk- Om barns trygghet.


2010

Vad gör du med din oro?- Om trygghet.


2010

Diskriminering i rättssak- Om tolkningsproblem inom

rättsväsendet.


2010

Iver- Om Sveriges arbetsmarknad för utlandsfödda.


2010

Hot, våld och alkohol- Om trygghet.


2010

Titta inte bort- Om hedersrelaterad problematik.


2010-2019

Det handlar om kärlek- Om hedersrelaterad problematik.


2008-2010

Genom Väggar- Om Sveriges arbetsmarknad för utlandsfödda.


2007

En trasig punkarbuddha- Om hedersrelaterad problematik.


2006-2008

En resa i tiden- Om Sveriges historia genom 200 år.


1999- 2006

Spårvagnteater- Teatervagn 621- I förebyggande syfte mot hot,

våld, graffitti, rasism och droger.


1997-1998

Interaktiv Manus författning- Om barns trygghet.


1996-1997

Skapar och grundar Interaktiv Design teater och Interaktiv

Manusförfattning.


1995-1996

Utvecklar Interaktiv Form Teater.


1996-1997

X-ist- Om människors trygghet.


1993-1996

E- En pjäs i förebyggande syfte mot droger, våld och hot.


1993

Molière- Den Girige.

(L`Avare ou I`Ècole du mensonge)


1993

TP-Teatern bildas.


2008-2019

Europeiska projekt.

The year is 1993 and E. Petersson producer and founder, establishes the non profit organization TP-Theatre. The guidelines were and are still to this day: To protect our future, in other words protect our children and to ensure their growth, living conditions, to promote their health and above all their indisputable right to feel safe in every way.

Productions- 1993-2020.

2019-2020

Interactive Form Theatre och Interactive Script Writing-

How to be a good friend?


2017-2019

Interactive Form Theatre och Interactive Script Writing-

How to be a good friend?


1996-2019

Interactive Form Theatre performances.


1996-2019

Interactive Design Theatre and Interactive Script Writing.


2018

The Democracy box- The right to use your vote.


2017

E-Learning education for social workers, psychologists, teachers, health care professionals etc within "CPT" Cultural Pedagogical Theatre.


2016

Education- "CPT" Cultural Pedagogical Theatre Tools.


2016

To be a Carereceiver- Diagnozed with Alzheimer.


2015

To be a Caregiver- To a family member diagnozed with Alzheimer.


2015

The Road- About carereceivers safety.


2015

Do you not understand that I do not want?- About womens right

to feel safe within the family and in their home.


2014

Founding the Education "CPT" Cultural Pedagogical Theatre Tools.


2014

The people decide- About your right to use your vote.


2013

Decision making process- About Drop outs from school.


2013

Krimoro- Communication between the police, social authorities

and the justice when a alleged crime has been comitted.


2012

Alice- About bullying and youths safety environment.


2012

Increase our communication- About increasing disabled people´s

safety.


2012

Masculinity- About younger boys growing up in a tough environment.


2011

Focus on children- About childrens right to feel safe.


2011

Cornelia- About honorble problermatics.


2011

Women who abuse drugs- About the childrens safety.


2010

What do you do with your worries?- About safetyness in life.


2010

Discrimination in the court of justice- About interpretation

problems.


2010

Iver- About foreigners to reach the labor market.


2010

Threat, violence and drugs- About safetyness.


2010

Do not look away- About honorble violence.


2010-2019

It´s about love- About honorble problematics.


2008-2010

Through the walls- About foreigners to reach the labor market.


2007

A broken love- About honorble problematics.


2006-2008

A travel in time- About Sweden for the last 200 years.


1999- 2006

Theatre on a tram- "Theatre Tram 621"- For preventive purpose

against drugs, violence, graffiti and racism.


1997-1998

Interactive Script Writing- About childrens safety.


1996-1997

Founding and developing Interactive Design Theatre and

Interactive Script Writing.


1995-1996

Developing Interactive Form Theatre.


1996-1997

X-ist- About peoples safety.


1993-1996

E- For preventive purposes against drugs, violence and threats.


1993

Molière- The school for lies.

(L`Avare ou I`Ècole du mensonge)


1993

TP-Theatre is founded.


2008-2019

European projects.

Feel free to contact us on phone or use the mail below.

+ 46 703-95 60 10

 
 
 

TP-Teatern 1993-2019

 

EST. 1993